Filipino

Mga Alituntunin sa Pagsusumite

Sino ang maaaring magsumite?

Intersex na may edad 30 pababa mula saanmang panig ng mundo.

Kung ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang, makikipag-ugnayan kami sa iyo upang pag-usapan pa ang tungkol sa mga panganib sa publikasyon.

Malugod na tinatanggap ang mga pagsusumite ng walang pangalan o pagkakakilanlan at mga gawa sa ilalim ng isang sagisag-panulat o alyas.

Ano ang maaari kong isumite?

Tumatanggap kami ng anumang uri ng pagsulat at likhang sining – anumang bagay na maaaring mailathala! Nauna na kaming naglathala ng mga sanaysay, tula, litrato, mga guhit at mga komik strip.

Tingnan ang Isyu 1, 2 at 3 para makita kung ano ang nailathala namin dati.

Ang tema para sa isyung ito ay “Grow”.

Maaari mong gamitin ang prompt na ito hangga’t gusto mo o base sa dami ng iyong gustong isumite. Hindi mo kailangang magsumite ng isang bagay na may kaugnayan sa temang ito, ngunit magagamit mo ito upang makatulong na gabayan ka sa pagbuo ng iyong isusumiteng gawa.

Ang mga isinumite ay dapat na sarili mong orihinal na gawa, hindi pa nailalahatlahala.

Ang nakasulat na gawain ay maaaring hanggang dalawang pahina. Makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong magsumite ng mas mahaba.

Anong wika ang maaari kong isumite?

Maaari kang magsumite sa anumang wika. Ang YOUth&I ay isang English-based na publikasyon. Kung magsusumite ka ng mga gawa sa isang wika maliban sa Ingles, gagawin namin ang aming makakaya upang maisalin ang iyong gawa at ilathala ang iyong orihinal na gawa kasama ng isang isinaling bersyon.

Depende sa wikang isinumite mo, maaaring kailanganin namin ang ilang gabay mula sa iyo at/o isang panrehiyong organisasyong intersex kung sino ang maaaring tumulong sa gawaing pagsasalin. Mangyaring makipag-ugnayan kung mayroong isang taong kilala mo na kayang isalin ang iyong gawa sa Ingles na kasama ka.

Copyright (Karapatang Magpalathala)

Ang copyright ay mananatili sa nag-ambag kahit na ang YOUth&I ay nagpapanatili ng mga karapatan sa online at paglalathala ng publikasyon magpakailanman. Hinihiling namin na kilalanin mo ang YOUth&I sa anumang kasunod na publikasyon.

Magkano ang babayaran ko?

Babayaran ka ng AUD$100 para sa bawat nailathalang gawa.

Maaari ba akong magsumite ng marami?

Oo, maaari kang magpadala ng marami, gayunpaman depende sa bilang ng mga kontribusyon na natatanggap namin ay maaaring hindi namin i-publish ang lahat. Babayaran ka para sa bawat nailathalang kontribusyon.

Kailan ko kailangang isumite sa pamamagitan ng?

Tumatanggap kami ng mga pagsusumite hanggang Linggo 23 Hunyo. Maaari kaming tumanggap ng mga pagsusumite pagkatapos ng panahong ito sa isang case-by-case na batayan, ngunit mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang maaga upang ipaalam sa amin kung may mga inaasahang pagkaantala.

Hinihikayat namin ang maagang pagsusumite upang bigyan kami ng oras na makipagtulungan sa iyo upang i-edit ang iyong gawa. Kung kailangang isalin ang iyong gawa, mangyaring subukan at isumite nang maaga ang iyong gawa o ipaalam sa amin kung anong wika ang pinaplano mong isumite.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang maaga kung interesado kang magsumite ngunit nagkakaproblema sa timeframe o iba pang mga isyu, at titingnan namin kung ano ang maaari naming gawin para matulungan ka.

Paano ako magsusumite?

Mangyaring magpadala ng email sa info@youthandi.org kasama ang sumusunod na impormasyon:

● Ang iyong gawa na nakalakip, mas mabuti kung ito Word document

● Ang pamagat ng iyong isinumite

● Ang iyong pangalan o alyas

● Ang iyong edad (kumpirmahin na ikaw ay nasa pagitan ng edad 18-30 o mas  bata sa 18 taong gulang)

● Ang wika kung saan nakasulat ang iyong gawa, kung wala ito sa Ingles

● Iyong bansang pinagmulan (opsyonal)

● Pronouns (opsyonal)

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa iyong privacy mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@youthandi.org.

Naiintindihan namin na maaaring mahirap ang koneksyon sa internet. Kung mayroon kang anumang mga problema, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email sa info@youthandi.org o sa Whatsapp: +61 452 590 165.

Ano ang mangyayari kung ang aking gawa ay tinanggap para sa publikasyon?

Aabisuhan ka sa lalong madaling panahon pagkatapos ng petsa ng pagsasara ng pagsusumite kung mailalathala ang iyong (mga) gawa.

Makikipagtulungan kami sa iyo kung mayroong anumang mga pag-edit na kinakailangan at ipa-publish lamang sa iyong huling pag-apruba. Kung kailangan naming isalin ang gawain, gagawin namin ang aming makakaya upang maisalin ito. Maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo kung kailangan namin ng tulong sa paghahanap ng angkop na tagasalin.

Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang, makikipag-ugnayan kami sa iyo upang pag-usapan ang tungkol sa mga panganib sa publikasyon.

Hihilingin namin sa iyo ang isang maikling talambuhay na mailalathala kasama ng iyong gawa. Ito ay ganap na opsyonal, at maaari mong piliing di magbigay at isumite ang iyong gawa nang hindi nagpapakilala.

Kapag na-line up na ang lahat para sa publikasyon, babayaran ka namin ng AUD$100 sa bawat kontribusyon. Makikipag-ugnayan kami sa iyo kung paano isasagawa ang pagbabayad na iyon at bukas sa anumang mga opsyon upang ang pagbabayad ay maging maayos at ligtas.

Saan at kailan ito ilalathala?

Ang YOUth&I Issue 4 ay magagamit nang libre online at ang mga kopyang naka-print ay ipagbibili.

Nilalayon naming i-publish ang YOUth&I Issue 4 sa pagtatapos ng taon.

Mga karagdagang katanungan?

Mangyaring makipag-ugnayan sa info@youthandi.org o sa Whatsapp: +61 452 590 165.

Back to top